Till startsida

Bolognaprocessen för studenter

Riksdag och regering beslutade förra året om en ny högskolereform som träder i kraft 1 juli 2007.

Lärarutbildningen

Regeringen fattade den 22 mars 2007 beslut om ny struktur för lärarutbildningen.

Beslutet innebär att lärarexamen kan erhållas på grundnivå för yrkeslärare på gymnasiet, lärare i förskola, förskoleklass och fritidshem, för lärare i grundskolans tidigare år samt i modersmål. För en lärarexamen på grundnivå krävs 180-210 hp varav ett examensarbete om 15 hp (dvs. ingen skillnad jämfört med idag).

En lärarexamen på avancerad nivå kan erhållas för lärare i grundskolans tidigare år (240 hp), grundskolans senare år och i gymnasieskolan (270 – 330 hp)(dock inte yrkesämnen). För lärarexamen mot grundskolans senare år och gymnasiet krävs en resp två fördjupningar om minst 90 hp i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För en examen på avancerad nivå krävs minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Examensarbetet för avancerad nivå kan delas upp i två delar 15 + 15 hp vardera.

Övergångsregler

 

VAD GÄLLER FÖR STUDENTER ANTAGNA FÖRE DEN 1 JULI 2007 ?
Studenter antagna före 1 juli 2007 fortsätter sin utbildning enligt den utbildningsplan de är antagna till. Inga övergångar till det nya utbildningssystemet medges.
(Enligt beslut i UFL:s nämnd den 9 oktober 2007)

VAD GÄLLER FÖR ANTAGNING TILL FORSKARUTBILDNING fr o m HT07?
Kraven för grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning höjs den 1 juli 2007. Enligt nya bestämmelser krävs examen på avancerad nivå om minst 240 hp, varav minst kurser om 60hp på avancerad nivå.

De som uppfyller det gamla behörighetskravet (120p högskoleutbildning el motsvarande) och har tagit ut sin examen före 1 juli har kvar sin grundläggande behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå fram till 2015.

Generella övergångsregler finns i Högskoleförordningen:

  • Studenter som avslutade sina studier före 1/7 2007 får examen enligt den äldre förordningen.
  • Studenter som påbörjade sina studier före 1/7 2007 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna fram till juni 2015 – såväl gamla som nya poäng skall anges i examensbeviset.
  • Studenter som påbörjar sina studier efter 1/7 2007 får examen enligt den nya förordningen.

 

Länkar och kontakt

Examensordningen som ligger till grund för lärarexamen ändrades 2007-07-01 med anledning av den s k Bologna-processen.

Information om principer vid inplacering i kull (antagningstermin)

Lärarexamen [2007-05-01]


Om du har frågor, kontakta Vägledningscentrum för lärarutbildning

www.ufl.gu.se/studievagledning/

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta