Till startsida
Webbkarta

Organisation

Nämnd

Sammansättning, utseende och mandatperiod
Fem vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter jämte två ersättare. De fem ledamöterna och ersättarna utses av rektor efter genomförande av val bland 13 fakultetsstyrelsens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter. Rektor utser
därutöver två ledamöter som representerar externa intressen. Studenterna ska utse två ledamöter jämte en ersättare. Fackliga företrädare ska ha närvaro- och yttranderätt. Lärarutbildningsnämndens ledamöter utses för tre år.Studentrepresentanterna utses för ett år. Avgående lärarutbildningsnämnd utser en beredningsgrupp för hela den kommande mandatperioden. Beredningsgruppens uppgift är dels att till rektor föreslå kandidater till uppdraget som ordförande och vice ordförande, dels att genomföra val till lärarutbildningsnämnd. I beredningsgruppen ska ingå minst en studentrepresentant.
Personer i beredningsgruppen är ej valbara.

Kansli, RUC och CUL

Det löpande arbetet bedrivs genom Lärarutbildningsnämndens kansli, till vilket också Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) är administrativt knutet. Vid kansliet finns funktioner för bland annat utbildningsplanering, ekonomiadministration, studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning.

Kvalitetsråd och programråd

Kurser och program inom lärarutbildningen genomförs vid drygt 30 institutioner inom universitetet och hundratals skolverksamheter i Göteborgsregionen. För att samordna olika medverkandes arbete med innehålls- och kvalitetsutveckling har nämnden utsett programsamordnande institutioner och inrättat ett kvalitetsråd för 2001 års lärarutbildning samt fyra programråd för 2011 års lärarutbildningar. I dessa råd finns, liksom i nämnden, företrädare för lärare, studenter och skolverksamheten.

Programrådens arbete leds av programledare för respektive program och inriktning. Tillsammans med en studentrepresentant, nämndens ordförande och dess utbildningschef bildar programledarna den s.k. programrådsgruppen som är ett forum för samverkan mellan programråd, nämnd och kansli.

Det formella ansvaret för att fastställa kursplaner ligger för 2001 års program på Lärarutbildningsnämnden och för 2011 års program på kursansvariga institutioner eller de fakultetsnämnder dessa tillhör.

 

Samverkande institutioner

A C D E F G H I J K L M N P S T V-Z

 

A

Arbetsvetenskap, inst för

C

Cell- och molekylärbiologi, inst för


D

Didaktik och pedagogisk profession, inst för

E

Ekonomisk-historiska inst

F

Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, inst för
Fysik, inst för
 

G

Geovetenskaper, inst för
Globala studier, inst för

H

Historiska studier, inst för
Högskolan för design och konsthantverk
Högskolan för fotografi
Högskolan för scen och musik

J

Journalistik, medier och kommunikation, inst för

K

Kemi, inst för
Kost- och idrottsvetenskap, inst för
Kulturvetenskaper, inst för
Kulturgeografi och ekonomisk geografi, inst för

L

Litteratur, idéhistoria och religion, inst för
 

M

Marin ekologi, inst för
Matematiska vetenskaper

N

Nationalekonomi med statistik, inst för 

P

Pedagogik, kommunikation och lärande, inst för
Pedagogik och specialpedagogik, inst för
Psykologiska inst

S

Socialt arbete, inst för
Sociologiska inst
Statsvetenskapliga inst
Svenska språket, inst för
Språk och litteraturer, inst för

T

Tillämpad informationsteknologi, inst för

V-Z

Växt- och miljövetenskaper, inst för
Zoologiska institutionen

 

Lärarutbildningsnämnden (LUN) är ett särskilt organ under universitetsstyrelsen med övergripande ansvar för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Dess organisation är dels reglerad i styrelsebeslut 2010-04-29 och 2010-06-10, dels i universitetets arbetsordning av 2010-12-15 och slutligen i nämndens egen arbetsordning (kommande) samt dokumentet ”Principer för ansvars- och uppdragsfördelning” av 2011-01-25.

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp