Till startsida

Kurs- och programutveckling

Programrapporter

En viktig del i Lärarutbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete utgörs av de programrapporter som sammanställs av programledarna för respektive lärarprogram efter varje läsår. Programrapporterna är verktyg för programuppföljning och programutveckling. Programrapporterna ställs till Lärarutbildningsnämnden, och de ligger till grund för programrådens arbete med programuppföljning och programutveckling i samverkan med kursansvariga.

Programrapporterna ska följa bifogad mall. Vid behov kan dock viss anpassning till programmets specifika förutsättningar vara motiverad, t.ex. avseende KPU som är nystartat och enbart kan beskriva vissa teman, och Kvalitetsrådet som inte har samma förutsättningar och uppdrag som övriga råd varför mer eller mindre vikt kan behöva läggas vid rapportens olika teman.

Programrapporterna delas in i två delar. Lärarutbildningsnämnden tillhandahåller basdata och annat relevant statistiskt underlag som grund för den beskrivning av programmet som ska göras i Del 1. Som underlag för den analys av programmets utveckling som ska göras i Del 2 ligger kursrapporter, programrådens dokumentation från muntliga uppföljningar med studentgruppen/-studentrepresentanter och rådens eget arbete.

Programrapportmallen


Kursrapporter

Underlaget för Programrapporterna hämtas från respektive programs kursrapporter. Kursrapporterna bygger i sin tur på följande faktorer:

  • Kursvärderingar: Vilka examensmål behandlas i kursen och på vilket sätt uppnås dessa? Vad tycker studenterna om kursen?
  • Studentpresetationer: Analys av frekvenstabeller över registerade betyg
  • Lärarkommentarer
  • Kursutveckling: Hur kan kursen utvecklas?

 

Kursrapportmall


Kollegial kursgranskning

Som en viktig del i det långsiktiga kvalitetsarbetet arrangerar LUN kollegial kursgranskning i samband med lärarutbildningens kvalitetskonferenser. Dessa kursgranskningstillfällen syftar både till att genomlysa och utveckla varje enskild kurs och även till att kompetensutveckla lärare som genom deltagande får en ökad förståelse av egna och andras kurser och deras sammanhang. Kursgranskning hålls årligen. De kurser som granskas har utsetts av programråden.

Den kollegiala kursgranskningen innebär att en grupp lärare, studeranderepresentanter och i vissa fall skolföreträdare, granskar en specifik kurs. Vid kursgranskningsseminariet diskuterar granskare och kursledare hur kursen kan utvecklas. Granskningen görs utifrån en särskild dokumentationsmall.

Dokumentationsmall 


 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta